Odpowiedzialność spółdzielni za utrzymanie nieruchomości

Odpowiedzialność spółdzielni za utrzymanie nieruchomości. Odpowiedzialność odszkodowawcza spółdzielni. Jakie są zasady odpowiedzialności spółdzielni mieszkaniowej za nieprawidłowe wykonywanie zarządu nieruchomością?

Odpowiedzialność odszkodowawcza spółdzielni

Spółdzielnia sprawująca zarząd nieruchomością odpowiada wobec członków spółdzielni mieszkaniowej oraz osób niebędącej jej członkami, a będącymi właścicielami odrębnych lokali za nieprawidłowe wykonywanie zarządu nieruchomością.

Podstawą takiej odpowiedzialności może być czyn niedozwolony lub nienależyte wykonywanie zobowiązania, o którym mowa w art. 471 kc.

Z uzasadnienia wyroku z Sądy Okręgowego w Lublinie sygn. akt II Ca 621/14: W niniejszej sprawie okoliczności powołane przez powoda w pozwie oraz ustalone następnie przez Sąd Rejonowy odpowiadały zarówno przesłankom odpowiedzialności na podstawie art. 415 k.c., jak i art. 471 k.c. Źródłem szkody majątkowej osoby, na rzecz której powód wypłacił odszkodowanie było bowiem zawinione zaniechanie obowiązków właściwego wykonywania zarządu sprawowanego przez Spółdzielnię, a zarazem powszechnego obowiązku niewyrządzania nawzajem szkody. Powód wskazał w pozwie w ramach podstawy prawnej roszczenia przepis art. 415 k.c., do czego był uprawniony na mocy art. 443 k.c., a co wpływało wyłącznie na rozkład ciężaru dowodu w zakresie wykazania przesłanki winy.

Wbrew stanowisku apelującego w sprawie wykazane zostały także przesłanki odpowiedzialności pozwanej w oparciu o przepis art. 471 k.c., który przewiduje, iż dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W świetle tego przepisu to na dłużniku spoczywa obowiązek wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i w konsekwencji wystąpienie szkody jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.