Pomoc Prawna

Radca prawny Maciej Kowalski świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Mając na względzie przede wszystkim interes reprezentowanego Klienta, każda sprawa jest analizowana pod względem najkorzystniejszego rozwiązania. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, prawa pracy oraz w sprawach odszkodowawczych.

Przy udzielaniu pomocy prawnej bezwzględnie przestrzegany jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten dotyczy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej i nie podlega ograniczeniu w czasie.

 • reprezentacja przed sądami

 • pisma procesowe

 • porady prawne

 • opinie prawne

 • umowy

więcej...

 • sprawy o zapłatę

 • odszkodowania i zadośćuczynienia

 • zobowiązania umowne

 • ochrona konsumenta

 • ochrona własności i posiadania

 • spadki i dziedziczenie

więcej...

 • rozwód i separacja

 • alimenty

 • władza rodzicielska

 • kontakty z dzieckiem

 • ustroje majątkowe małżeńskie

więcej...

 • ustalenie stosunku pracy

 • wypowiedzenie umowy o pracę

 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 • dyskryminacja

 • mobbing

więcej...

 • umowy gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców

 • spory przed sądami gospodarczymi

 • dochodzenie należności

więcej...

 • reprezentacja przed organami i urzędami

 • odwołania od decyzji

 • skargi do sądów administracyjnych

 • sprawy przed sądami administracyjnymi

więcej...

 • księgi wieczyste i hipoteka

 • obrót nieruchomościami

 • najem i dzierżawa

 • współwłasność

 • zasiedzenie

więcej...