Niedopuszczenie do współposiadania

Niedopuszczenie do współposiadania. Konflikt między współwłaścicielami. Czy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze wspólnej nieruchomości ponad udział?

Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej

Należy pamiętać, że każdy współwłaściciel ma prawo korzystać z całej rzeczy wspólnej niezależnie od tego, jaki udział przysługuje mu we współwłasności. Problem rozpoczyna się wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta z nieruchomości w taki sposób, że niemożliwe jest współkorzystanie z niej przez innych współwłaścicieli.

W takiej sytuacji współwłaścicielowi pozbawionemu posiadania i możliwości współkorzystania przysługują określone roszczenia.

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c. (Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 19 marca 2013 r. III CZP 88/12).