Prawo Cywilne

Sprawy cywilne obejmują najobszerniejszą kategorię spraw, w których radca prawny udziela pomocy prawnej.

Prawo cywilne reguluje w szczególności kwestie prawa własności, ochrony dóbr osobistych, wykonywania zobowiązań wnikających z umów, a ponadto sprawy spadkowe i dziedziczenie. Do spraw cywilnych należą także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Tak różnorodny katalog zagadnień oraz szczególne uregulowania procedury cywilnej sprawiają, że prowadzenie sprawy cywilnej wymaga praktyki i doświadczenia. Należy pamiętać, że prawo cywilne i procedura cywilna przewidują określone terminy dla dokonania poszczególnych czynności prawnych lub procesowych. Ich niedochowanie może często prowadzić do porażki w sądzie.

Sprawy cywilne częstokroć wymagają prowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego, w tym przesłuchiwania świadków i stron procesu, analizy opinii biegłych sądowych, a ponadto wykładni przepisów praca, sporządzania pism procesowych, czuwania nad przebiegiem rozprawy sądowej. Powierzenie prowadzenia sprawy cywilnej radcy prawnemu jest wtedy podyktowane dbałością o swoje interesy.

Niekiedy również dokonanie poszczególnej czynności, jak zawarcie umowy, dokonanie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, reklamacja towaru, wezwanie do zapłaty wymaga konsultacji z radcą prawnym.

Radca prawny zajmuje się prowadzeniem następujących kategorii spraw.

Sprawy Cywilne

Prawo Odszkodowawcze:

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,

 • wypadków przy pracy,

 • szkód osobowych, rzeczowych,

 • zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej.

Prawo Zobowiązań Umownych:

 • odszkodowania z tytułu niewywiązania się z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, pozwy o zapłatę, naprawienie szkody);

 • przedawnienie długów;

 • uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, podstępu, groźby;

 • uznanie umowy za nieważną lub bezskuteczną,

 • cesja, przelew wierzytelności,

 • powództwa związane z niewypłacalnością dłużnika.

Prawo konsumenckie:

 • uprawnienia konsumenta,

 • niedozwolone klauzule umowne,

 • odstąpienie od umowy,

 • gwarancja, rękojmia.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,

 • dział spadku,

 • ocena ważności testamentów;

 • kolejność dziedziczenia, zachowek,

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,

 • odpowiedzialność za długi spadkowe;

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie własności nieruchomości i rzeczy ruchomych;

 • powództwa o ochronę własności i posiadania;

 • współwłasność: sprawy zarządu rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności;

 • służebności: prawo przechodu, przejazdu, droga konieczna przez cudzą nieruchomość;

 • służebność przesyłu,

 • bezumowne korzystanie z nieruchomości

 • zastaw, hipoteka,

 • księgi wieczyste.