Praktyka

Radca prawny udziela pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym. Do przedsiębiorców skierowana jest również oferta stałej obsługi prawnej.

Z pomocy można skorzystać na każdym etapie sprawy: przedprocesowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Radca prawny udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, a także prowadzi sprawy przed sądami oraz organami administracyjnymi. W razie rokowań co do polubownego rozwiązania sporu istnieje możliwość pomocy przy negocjacjach ugodowych.

Do obszarów działalności należą sprawy cywilne, w tym z zakresu prawa odszkodowawczego, zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego;

sprawy rodzinne w zakresie spraw majątkowych małżeńskich, sprawy o rozwód czy separację, jak również sprawy alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dziećmi.

Ponadto radca prawny prowadzi sprawy gospodarcze, począwszy od negocjowania umów gospodarczych po spory sądowe między przedsiębiorcami.

Do obszaru praktyki należą również sprawy prawa pracy, w szczególności dotyczące nawiązania, ustalenia i rozwiązania stosunku pracy.

Radca prawny udziela również pomocy w sprawach prawnoautorskich.

W zakresie prawa administracyjnego usługi obejmują sporządzanie wniosków i odwołań do organów administracyjnych, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym, a także sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i prowadzenie spraw sądowoadministracyjnych.

  • reprezentacja przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi,

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej,

  • kompleksowe prowadzenie spraw,

  • porady i opinie prawne,

  • umowy gospodarcze.