Blog

nowości w prawie, interpretacje, praktyczne wskazówki i porady

Zasady ponoszenia kosztów procesu cywilnego. W jaki sposób obliczyć stosunkowe rozdzielenie kosztów procesu? Na czym polega wzajemne zniesienie kosztów procesu? Zasada słuszności oraz zawinienia.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza. Czy przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Czy zamknięcie firmy wystarcza do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Brak lokalu socjalnego a eksmisja. Czy można dochodzić odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego? Co obejmuje odszkodowanie?

Brak czynszu a wypowiedzenie umowy najmu. Jakie są warunki wypowiedzenia najmu z powodu niepłacenia czynszu przez najemcę? Czy najemca musi zostać wezwany do zapłaty?

Odpowiedzialność spółdzielni za utrzymanie nieruchomości. Odpowiedzialność odszkodowawcza spółdzielni. Jakie są zasady odpowiedzialności spółdzielni mieszkaniowej za nieprawidłowe wykonywanie zarządu nieruchomością?

Niedopuszczenie do współposiadania. Konflikt między współwłaścicielami. Czy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze wspólnej nieruchomości ponad udział?

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Jaka przyczyna rozwiązania stosunku pracy powinna być wskazana w świadectwie pracy?

W jakich przypadkach można żądać uchylenia alimentów na pełnoletnie dziecko? Co jest podstawą uchylenia alimentów? Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. W jakich przypadkach można żądać wprowadzenia rozdzielności majątkowej przez sąd?

Jak jest różnica między obowiązkiem zachowania poufności a zakazem konkurencji? Jakie obowiązki obejmuje klauzula poufności? Czego dotyczy zakaz konkurencji?

Skutki zastosowania w umowie z konsumentem postanowień niedozwolonych (abuzywnych). Czy postanowienia niedozwolone powodują nieważność umowy w całości?

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu spółki. Odpowiedzialność za długi spółki. Ciężar dowodu w sprawie przeciwko członkowi zarządu - art. 299 k.s.h.

Sposoby podziału zysku między wspólnikami. Zasady podziału zysków i strat w umowie spółki jawnej.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie a kredyt hipoteczny. Czy można dokonać podziału długów po rozwodzie? Co dzieje się z kredytem hipotecznym po ustaniu małżeństwa? Kto ma spłacić kredyt po rozwodzie?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Jakie są uprawnienia alimentacyjne dzieci? Kiedy zobowiązany może uchylić się od płacenia alimentów?

Jakie uprawnienia najemcy w przypadku podwyżki czynszu? W jaki sposób zakwestionować podwyżkę czynszu? Kto powinien być stroną pozwaną w przypadku nieuzasadnionej podwyżki?

Kiedy można powołać się na przedawnienie? Czy w postępowaniu apelacyjnym można podnosić zarzut przedawnienia? Jak w apelacji skorzystać z zarzutu przedawnienia?