Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie a kredyt hipoteczny. Czy można dokonać podziału długów po rozwodzie? Co dzieje się z kredytem hipotecznym po ustaniu małżeństwa? Kto ma spłacić kredyt po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie a kredyt hipoteczny

Po pierwsze należy podkreślić, że sąd dokonuje jedynie podziału aktywów majątku wspólnego. Nie może zaś dokonywać zmian w zakresie odpowiedzialności małżonków za zaciągnięte zobowiązania. Wypada w tym miejscu przypomnieć postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1978 r. III CRN 194/78, w którym wyrażono pogląd, że długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale majątku wspólnego, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje, a przerzucenie go na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli (zob. OSNCP 1979/11 poz. 207). Sąd Najwyższy podtrzymał ten pogląd w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2010 r. I CSK 205/2009 (LexPolonica nr 2128434), stwierdzając, że przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w zasadzie nie bierze się pod uwagę pasywów, dlatego niespłacone długi, które obciążają majątek wspólny, przy podziale tego majątku w zasadzie nie podlegają rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podlegających podziałowi (art. 684 w związku z art. 567 § 3 k.p.c.).

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 września 2004 r. II CK 538/2003, przyjął, że przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym (LexPolonica nr 1611232).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r. III CZP 58/2008, reguła wyrażona w powołanych orzeczeniach powinna dotyczyć także obciążeń, które nie mają charakteru rzeczowego. W uchwale tej bowiem Sąd Najwyższy przyjął, że w sprawie o zniesienie współwłasności prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wartość tego prawa ustala się z uwzględnieniem związanego z nim długu z tytułu niespłaconego kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową w części przypadającej na ten dom (zob. OSNC 2009/7-8 poz. 99).