Podział zysku w spółce jawnej

Sposoby podziału zysku między wspólnikami. Zasady podziału zysków i strat w umowie spółki jawnej.

Sposoby podziału zysku

Zgodnie z art. 51 § 1 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Przy czym w myśl art. 37 k.s.h. powyższa zasada ma zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Z powyższego wynika, że jeżeli wspólnicy w umowie spółki nie ustalą innego sposobu podziału zysku, będą w nim uczestniczyć w częściach równych.

Jeżeli jednak zdecydują się na uregulowanie tej kwestii, dysponują znaczną swobodą. Wspólnicy mogą ustalić stałą proporcję, według której będą dokonywać podziału zysków. Dopuszczalne jest również postanowienie, zgodnie z którym proporcja ta będzie zmienna w kolejnych latach obrotowych spółki. Możliwe jest również ustalenie, że wspólnicy będą uczestniczyć w zyskach w takiej proporcji, w jakiej przyczynili się do wypracowania przychodu spółki. Proporcja, w jakiej zysk zostanie podzielony między wspólników, liczona będzie wtedy na podstawie stosunku, w jakim indywidualny przychód danego wspólnika pozostaje do przychodu wypracowanego przez pozostałych wspólników.

Rozwiązanie takie stosowane jest, na przykład, w spółkach, w których zawód wykonują lekarze i lekarze dentyści, gdzie dochód (strata) spółki jest wynikową dochodów (strat) poszczególnych wspólników, a umowa spółki wprowadza zasadę, iż udziałem każdego partnera w zysku jest jego przychód indywidualny obliczony jako suma faktycznych przychodów spółki otrzymanych w związku z indywidualną działalnością partnera za udzielenie usługi medycznej danej liczbie pacjentów.